Algemene Voorwaarden

1. Identiteit

ArtPub, QuizPub, OutdoorPub, FEMZ en PUB Events zijn handelsnamen van ArtPub BV. ArtPub BV is de partij waarmee je formeel de overeenkomst aangaat.


In deze algemene voorwaarden gebruiken we de handelsnaam PUB Events als verzamelnaam voor alle handelsnamen van ArtPub BV


Vestigings- en bezoekadres


 • Europalaan 100
 • 3526 KS Utrecht
 • Telefoonnummer: 030 - 82 00 255 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 18.00)
 • E-mail: info@pubevents.nl
 • KvK-nummer: 66444004
 • BTW-nummer: NL 8565.55.976 B01

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle groeps- en bedrijfsuitjes (‘Algemene Voorwaarden’) door PUB Events of één van de handelsnamen van ArtPub BV worden aangeboden en zijn exclusief van toepassing op en onderdeel van elk aanbod en op elke overeenkomst tussen de klant en ons.
 • Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en diensten. Indien aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, zullen we dit netjes aangeven. Zijn er verschillen tussen de algemene en aanvullende voorwaarden, dan kunt u uitgaan van de aanvullingen. Tenzij we dit anders aangeven.
 • De klant kan alleen van een of meerdere bepalingen afwijken wanneer we het hier allebei mee eens zijn. Dit zal dan schriftelijk worden bevestigd.
 • De Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij anders aangegeven.
 • PUB Events mag op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige reserveringen. Natuurlijk laten we je dit binnen een redelijk termijn weten. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die wij aangeven.
 • Wil je de Algemene Voorwaarden nog eens rustig nalezen? Je kunt deze voorwaarden altijd gratis opvragen. Stuur daarvoor een mail naar info@pubevents.nl of kijk op onze website.
 • Door onze website te gebruiken of een reservering te plaatsen, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. Dat betekent ook dat je instemt met alle rechten en plichten zoals die op onze website staan.
 • Deze Algemene Voorwaarden gelden alleen voor het boeken van groeps- of bedrijfsuitjes. Dus niet voor onze inloopworkshops waarvoor u rechtstreeks op onze website tickets kunt bestellen en afrekenen of voor producten die we aanbieden op onze webshop. Daarvoor hebben we andere voorwaarden.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 • Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Behalve als we in de offerte een termijn voor aanvaarding hebben gezet. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch wanneer we het bestelde product of de dienst niet meer aanbieden. Geef je niet binnen 30 dagen akkoord op de offerte dan vervalt deze automatisch. Een offerte is eenmalig. Voor toekomstige overeenkomsten kun je dus niet uitgaan van dezelfde afspraken.
 • Staan er fouten in de offerte als gevolg van een vergissing of verschrijving, dan kun je ons daar niet op vastpinnen.
 • Alle prijzen in een offerte of aanbieding zijn inclusief BTW, tenzij we anders aangeven.
 • Bij een reservering op je eigen locatie, kunnen extra reiskosten van 0,30 cent per km heen en terug in rekening worden gebracht. Wij zullen dit vooraf aangeven.
 • Ga je niet met alle onderdelen in de offerte akkoord, dan hebben we geen overeenkomst, tenzij anders aangegeven.
 • De aangeboden prijzen in onze offertes gelden altijd voor het totale aanbod van producten en diensten in dezelfde offerte. We komen niet een gedeelte van de afspraak na tegen een deel van de afgesproken prijs. Aanbiedingen of offertes gelden ook niet automatisch voor toekomstige reserveringen.
 • We zetten alles zwart op wit, dus ook onze overeenkomsten komen alleen schriftelijk tot stand. Je ontvangt vanuit ons altijd een bevestiging van de gemaakte afspraken.
 • De foto’s op de website komen grotendeels overeen met onze diensten en producten. Aangezien het veelal gaat om live evenementen ben jezelf of de deelnemers mede bepalend voor het eindresultaat. Wijkt een afbeelding of kenmerk toch af van het daadwerkelijke eindresultaat, dan zijn wij niet aansprakelijk.
 • Een reservering is pas definitief na volledige betaling.

Artikel 4. Reserveringen: termijnen, uitvoering en wijziging

 • De uitvoering van het event vindt plaats op het adres dat je hebt opgegeven toen je de reservering plaatste. Dat kan via de website, als antwoord op de offerte of op de bestelopdracht gedaan zijn.
 • Als wij niet in staat zijn je reservering uit te voeren, dan laten we u dit natuurlijk zo snel mogelijk weten en kun je de reservering zonder extra kosten annuleren.
 • Indien je wenst dat een reservering op één van je eigen locaties plaatsvindt, dan ben je er zelf verantwoordelijk voor dat de locatie aan de eisen voldoet. Dit wil zeggen voldoende ruimte voor het uitvoeren van de reservering.
 • Indien de reservering een event op je eigen locatie betreft, dien je zelf te zorgen voor alle benodigde faciliteiten zoals de tafels, stoelen, aanwezigheid van toilet, audiovisuele ondersteuning, water en drankjes.
 • Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele achterblijvende resten (bijv. verf) van onze reservering. Daarnaast is het belangrijk dat we de locatie goed kunnen bereiken.
 • Is er een afwijking in de uitvoering van een reservering, dan komen we samen vast tot een oplossing. Je moet in dat geval wel nog steeds de factuur betalen.
 • Weiger je als klant producten of diensten, of komt je je afspraak voor de levering niet na? Dat vinden we jammer. In dat geval heeft PUB Events het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De schade en/of kosten die zijn gemaakt door deze situatie kunnen we verhalen op de klant. Denk hierbij aan inkoop van materialen, inhuur van kunstenaars of huur van de locatie.

Artikel 5. Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst door PUB Events

 • Vanuit PUB Events mogen we altijd de reservering uitstellen of de overeenkomst ontbinden, op een moment dat wij dat willen. We betalen in dat geval geen schadevergoeding. Dit doen we natuurlijk niet zomaar, maar kan voorkomen als:
  1. Je de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt.
  2. We na het sluiten van de overeenkomst denken dat je je verplichtingen niet na kunt komen.
  3. Je gevraagd is om aan te tonen dat je aan je verplichtingen voor de overeenkomst kunt voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs voor krijgen.
  4. Door vertraging van jouw kant wij de gemaakte afspraken niet meer na kunnen komen.
 • PUB Events mag ook de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien het onmogelijk is voor PUB Events om te kunnen leveren.
 • Wordt de overeenkomst ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. We behouden onze aanspraken zoals die in de Wet en in onze overeenkomst staan.
 • Als we de overeenkomst tussentijds opzeggen, overleggen we natuurlijk wel even over de nog uit te voeren taken. Is de opzegging aan jouw toe te rekenen? Dan zijn de kosten voor jouw rekening.

Artikel 6. Annulering door Opdrachtgever en aanpassen aantal deelnemers

 • Annulering door opdrachtgever dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Men kan pas spreken van annulering, wanneer deze getekend is door opdrachtgever en in bezit is van PUB Events.
 • Bij uitstel of annulering door opdrachtgever is deze gehouden aan PUB Events een vergoeding te betalen op basis is van het navolgende percentage:
  • Tot 90 dagen voor de afgesproken datum: 10% van het afgesproken bedrag.
  • Van 90 tot 60 dagen voor de afgesproken datum: 25% van het afgesproken bedrag.
  • Van 60 tot 30 dagen voor de afgesproken datum: 50% van het afgesproken bedrag.
  • Van 30 tot 14 dagen voor de afgesproken datum: 75% van het afgesproken bedrag.
  • Indien annulering plaatsvindt binnen 14 dagen voor aanvang is de opdrachtgever 100% verschuldigd van het afgesproken bedrag.
 • Indien de opdrachtgever het evenement uitstelt wordt dit gezien als annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met PUB Events een nieuwe productiedatum wordt vastgesteld waarop het evenement doorgang kan vinden en overeenstemming is bereikt ten aanzien van de uitkoopsom.
 • Van een annulering is niet alleen sprake wanneer de bijeenkomst geheel of gedeeltelijk vervalt. Er is ook sprake van een annulering en bovenstaande wanneer het aantal deelnemers meer dan 20% negatief afwijkt van het gereserveerde aantal bij de definitieve boeking.
 • Tot 14 dagen voor het evenement kan het definitief aantal deelnemers worden doorgegeven met een maximale afwijking van 30% naar beneden. Bij vermindering van het aantal deelnemers (met een maximale afwijking van 30%) zullen de kosten per persoon op de eindfactuur in mindering worden gebracht. Indien het aantal deelnemers op de dag van uitvoering hoger ligt dan het doorgegeven aantal zal dit worden nagefactureerd tegen de afgesproken prijs per persoon.
 • Tot 48 uur voor het evenement kan het definitief aantal deelnemers worden doorgegeven met een maximale afwijking van 10% naar beneden. Dit aantal geldt dan als definitief aantal voor de eindfactuur. Bij vermindering van het aantal deelnemers (met een maximale afwijking van 10%) zullen de kosten per persoon op de eindfactuur in mindering worden gebracht. Indien het aantal deelnemers op de dag van uitvoering hoger ligt dan het doorgegeven aantal zal dit worden nagefactureerd tegen de afgesproken prijs per persoon.

Artikel 7. Betaling en incassokosten

 • We verwachten je betaling binnen de termijn die wij aangegeven hebben. En in de valuta die wij hebben gefactureerd. PUB Events kan per levering of reservering factureren en de betalingstermijn wijzigen.
 • Betaal je de factuur niet op tijd? Dan zien wij dat als verzuim en ben je ons 8% rente per jaar verschuldigd. Tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in dat geval moet je die betalen. De rente over het verschuldigde bedrag berekenen we vanaf het moment dat je in verzuim bent totdat u het bedrag hebt betaald. Het bedrag van de openstaande facturen wordt ook verhoogd met een vastgestelde vergoeding van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van € 50,- per onbetaalde factuur. Daarnaast kan OutdoorPub ook de daadwerkelijke geleden schade en gemaakte kosten opeisen.
 • Zijn wij een bedrag aan je verschuldigd? Dan mogen we dit verrekenen met elk bedrag dat wij nog van je tegoed hebben. Andersom kan dit helaas niet.
 • Heb je bezwaar tegen de hoogte van een factuur? Dan moet je deze alsnog betalen, zolang we er nog niet uit zijn.
 • Kom je niet of niet op tijd je verplichtingen naar ons na? Dan komen alle kosten die wij maken om het bedrag alsnog te krijgen voor jouw rekening. Ook de eventuele gerechtelijke kosten, als we hier bijvoorbeeld een advocaat of gerechtsdeurwaarder voor nodig hebben.
 • We mogen op elk moment je kredietwaardigheid onderzoeken. Natuurlijk houden we ons hierbij altijd aan de wet. Op basis van de uitkomst van zo’n onderzoek, kunnen we aanvullende voorwaarden aan je opleggen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bankgaranties.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en klachttermijn

 • We bieden je de garantie dat wij al het mogelijke - zoals je redelijkerwijs mag verwachten - zullen doen om jullie reservering tot een succes te maken. Dit betekent onder andere dat wij een professionele begeleiding zullen inplannen op jullie reservering, dat de locatie geregeld is en dat er voldoende materialen aanwezig zijn zodat alle (vooraf opgegeven) deelnemers aan de reservering kunnen deelnemen. Ook zullen we ervoor zorgen dat je reservering op tijd start. We kunnen gezien de aard van onze dienstverlening geen garanties geven op het eindresultaat.
 • Kom je te laat op een reservering dan wordt de officiële eindtijd, zoals afgesproken, aangehouden.
 • Als er omstandigheden zijn waar wij geen invloed op hebben, kunnen we je helaas geen garantie bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden.
 • We verwachten van dat jullie op tijd op de afgesproken locatie aanwezig bent en de aanwijzingen van onze begeleider – naar redelijkheid - opvolgt.
 • Heb je klachten over het verloop van je reservering dan moet je dit binnen 5 werkdagen aan ons melden. Doe dit alstublieft schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk. Doe je dit niet dan gaan wij ervan uit dat je tevreden bent met onze dienstverlening.
 • Meldt je een klacht over je reservering op tijd dan moet je alsnog betalen. Natuurlijk gaan we er alles aan doen om het probleem op te lossen.
 • Zijn we het met elkaar eens dat de uitvoering van je reservering niet overkomt met wat je van ons zou mogen verwachten én heb je dit tijdig gemeld dan zullen we een voorstel voor compensatie doen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • Komen wij de afspraken die we samen gemaakt hebben niet na? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt zoals we in dit artikel aangegeven hebben.
 • Heb je onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.
 • Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de reservering waar we aansprakelijk voor zijn.
 • En onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.
 • Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Directe schade zijn o.a. de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Of de kosten die je maakt om onze gebrekkige prestatie te laten voldoen aan de afspraak of de kosten die je maakt ter voorkoming of beperking van schade. Dit geldt alleen als je aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 • Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kunt u denken aan gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Ben je zelf verzekerd tegen de schade die je hebt opgelopen? Dan zijn wij niet aansprakelijk.
 • Hebben wij de schade met opzet veroorzaakt of zijn we bewust onvoorzichtig geweest? Dan zijn wij wel aansprakelijk voor schade.

Artikel 10. Overmacht

 • In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen te houden naar u toe. Dit mogen we zolang er sprake van overmacht is.
 • Overmacht is elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van onze naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Hiermee bedoelen we: stakingen, ziekte, brand, overstroming, waterschade, oorlogen en opstanden, export- en/of importbeperkingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen of andere overheidsvoorschriften.
 • PUB Events heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van overmacht geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor Klant een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. PUB Events is verplicht de Klant op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.
 • Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk is wegens overmacht aan de zijde van PUB Events, is de Klant aan PUB Events een redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door PUB Events gepresteerde.

Artikel 11. Intellectuele eigendom, Gebruik beeld- en geluidsmateriaal, Portret en Image

 • Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij ons, onze toeleveranciers en andere rechthebbenden.
 • Onder intellectueel eigendom verstaan we octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, methoden en concepten.
 • Als klant mag je geen gebruik maken van ons intellectuele eigendom. Dus ook geen wijzigingen hierin aanbrengen. Tenzij het gaat om privégebruik.
 • Deelnemer, klant en deelnemend bedrijf verleent bij voorbaat onherroepelijke toestemming aan PUB Events voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeld-/ en/of geluidsmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer, klant of het deelnemend bedrijf zichtbaar en/of hoorbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van deze beelden en/of opnamen in (reclame) uitingen van of vanwege PUB Events en/of derden. Het in dit artikel bedoelde gebruik vindt om niet plaats.
 • PUB Events is gerechtigd om gedurende een evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het evenement te (doen) maken, met inbegrip van deelnemers, klanten en deelnemend bedrijf. Alle genoemden:
  • stemmen uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik – door PUB Events en/of partijen die hiervoor toestemming van PUB Events hebben verkregen – van naam, stem, portret en /of afbeelding en persona van deelnemer en/of bezoeker door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend, voor eigen en/of commercieel gebruik;
  • geven uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet;
  • stellen noch PUB Events noch partijen die met toestemming van PUB Events gebruik maken van voornoemd beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;
  • doen jegens PUB Events uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht en personarecht voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de evenementenlocatie waarbij deelnemer en/of klant persoonlijk herkenbaar is;
 • Deelnemer, klant of het deelnemend bedrijf erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege een deelnemer, klant of het deelnemend bedrijf gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan PUB Events; de deelnemer, klant of het deelnemend bedrijf zal op eerste verzoek van PUB Events, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; PUB Events is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de deelnemer, klant of het deelnemend bedrijf gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.

Artikel 12. Geheimhouding

 • Het kan gebeuren dat je vertrouwelijke informatie hoort of ziet bij het sluiten van een overeenkomst. Als je redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is, mag je dit niet bekend maken. We gaan ervan uit dat je dit op geen enkele manier doet en dat u dit tot 2 jaar na de overeenkomst stilhoudt.
 • Er zijn een paar uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht:
  • Als je de informatie al in je bezit of ontwikkeld had voordat je het van ons ontving. Tenzij je wist dat de informatie vertrouwelijk was.
  • Als de informatie al algemeen beschikbaar of bekend is op het moment dat je de informatie ontvangt.
  • Als je de informatie hebt verkregen van een andere partij, zonder dat hierbij de wettelijke regelgeving voor geheimhouding geschonden wordt.
  • Als de informatie bekendgemaakt moet worden volgens een wettelijk voorschrift. Ook als je een verzoek krijgt van een bevoegde rechter of overheidsinstantie, wettelijke of zelfregulerende instantie, mag je de informatie delen.
 • Geen van de partijen geeft persberichten uit. Dat betekent ook dat je niet in het openbaar vertelt over onze samenwerking, zonder dat wij hier toestemming voor hebben gegeven. Tenzij u dit moet van een wettelijk bevoegde instantie.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • We hopen niet dat het gebeurt, maar mocht er onenigheid ontstaan tussen jullie en PUB Events op basis van een aanbieding of overeenkomst, dan wordt dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waar de statutaire zetel van PUB Events gevestigd is.
 • Is er sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor er een andere rechter aangewezen wordt? Dan wordt het aan die aangewezen rechter voorgelegd.

Artikel 14. Deelbaarheid

 • Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar is, dan wordt deze voorwaarde afgescheiden van de Algemene Voorwaarden. Dit beïnvloedt niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Die blijven onverminderd van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door bepalingen die wel van kracht zijn.

Artikel 15. Overdracht

 • Wilt je je rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen dan heb je hier schriftelijke toestemming van ons voor nodig.
 • Wij kunnen alle rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen. Natuurlijk laten we je dit wel even weten.

Artikel 16. Verklaring van afstand

 • Wij doen nooit afstand van onze rechten. Ook niet als wij onze rechten niet of vertraagd uitoefenen